LO Telemarks Fylkekonferanse mars 2011

Linn Herning

 

Intervjuer fra LO Telemarks fylkekonferanse.

Irene Haukedal, sekretær LO Telemark.

Torbjørn Holøs, tillitsvalgt i Skagerak Energi.

Direktør Ineos, Nils Eirik Stamland

Julie Lødrup, Manifest

Kristian Tangen

Hva er velferdsstaten?

Linn Herning, For Velferdsstaten.

Terje Lien Aasland

Uføretrygd
Tove Linnea Ramvik, du er medlem av denne komiteen på stortinget som bruker mest penger. Nesten en tredjedel av budsjettet går til Nav.

Tynning og Flata

Vikre og Stang

Reportere Jan Erik Andersen og Frank Roy Larsen. Redigert av Øystein Meyer

 strek

Uttalelser

LO i Telemarks fylkeskonferanse 16. – 18. mars 2011.
Uttalelsene omhandler:
 
 
    •    Regjeringens nærings og energipolitikk
    •    Adeccosakene – en varslet katastrofe
    •    Likeverdige posttjenester i hele landet
 
 
 
 
 

Likeverdige posttjenester i hele landet

 
Posttjenester er en viktig del av infrastrukturen i Norge og bidrar til at vi kan jobbe og bo i hele landet. Folk flest og de postansatte er svært bekymret for konsekvensene av EUs 3. postdirektiv.
 
Posten har i generasjoner vært en bærebjelke i det norske samfunnsbygget. Denne bærebjelken er i sin helhet med på å bygge opp under velferds-Norge.
 
En innføring av EUs 3. postdirektiv vil ramme servicenivået og kvaliteten på posttjenestene. Det vil kun være i en liten del av landet det vil være lønnsomt å konkurrere. I et liberalisert postmarked vil derfor folk og næringsliv i hovedsak få dyrere og dårligere posttjenester. Dette gjelder spesielt distriktene.
 
Motstanden mot postdirektivet er stor i hele landet. Innføring av EUs 3. postdirektiv vil føre til at det vil være lønnsomt å konkurrere i de mest befolkningstette områdene. Dette vil kunne føre til at bedrifter uten pålegg om å besørge distribusjon i øvrige landsdeler, vil ha mulighet til å ”skumme fløten” der hvor det er lønnsomt. Det vil underminere fordelingsvirkningen av lik porto over hele landet. Dette vil føre til at de øvrige landsdeler opplever negative virkninger med redusert kvalitet i form av sjeldnere postombæring og sterk portoøkning.
 
Regjeringen har muligheter til å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen og legge ned veto for å hindre at direktivet blir innført.
 
Fylkeskonferansen i LO Telemark mener de negative konsekvensene av å innføre EUs 3. postdirektiv er så store at vi krever at Regjeringen benytter seg av reservasjonsretten. Vi krever også at saken blir behandlet på landsmøtet i Arbeiderpartiet.
 
 

Regjeringens nærings- og energipolitikk

 
LO Telemark krever at Regjeringen fokuserer på framtidas industrielle verdiskapning i en egen melding til Stortinget snarest mulig.
 
Industrien i Telemark har i høyeste grad kompetansearbeidsplasser. LO Telemark mener at utdanningspolitikk er en viktig del av nærings- og industripolitikken.
For å sikre næringslivet den framtidige kompetansen, må det etableres et enda bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv.
 
Telemark er ett av landets viktigste industri og energifylker og har blant annet landets største industricluster. Telemark er et fylke med store vannkraftressurser, og et av de fylkene hvor det blir produsert mest elektrisk kraft. Telemarks befolkning er svært positive til industrieetablering og videreutvikling av vannkraften, og dette gjør Telemark til en av de mest innovative regionene i Norge.
 
LO Telemark mener at regjeringen må utvikle en helhetlig industri- og næringspolitikk gjennom en egen nasjonal strategi for framtidig industriell verdiskapning. I den forbindelse må det være en forutsetning å utnytte naturressursene i større grad til industrielle formål, noe som igjen bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser for å opprettholde vår posisjon innen miljømessig og teknologisk utvikling på global basis.
 
Energibedriftenes egen interesseorganisasjon Energi Norge deler også dette synet, og har for første gang understreket viktigheten av å sikre at kraftforedlende industri forblir i Norge. Derfor er det viktig at industrien får inngå langsiktige kontrakter til en pris som fører til at eierne vil satse videre i Norge. Dette er noe som vi mener kraftprodusentene også vil være tjent med over tid.
Vi ber ikke om subsidier, men at det snarest utvikles en reell energistrategi og at den følges opp av målrettet handling.
 
Dette stiller krav til en infrastruktur som kan overføre tilgjengelig kraft på en kostnadseffektiv måte mellom alle deler av vårt langstrakte land.
 
Det foreligger omfattende planer om utbygging av ny overføringskapasitet og nye produksjonsanlegg for å øke nasjonal forsyningssikkerhet. Dette må utføres av egne ansatte som har høy faglig kompetanse om anleggene, beliggenhet (ofte langt fra allfarvei), slik at en kan opprettholde god beredskap og god forsyningssikkerhet.
 
LO Telemark ber Regjeringen innføre minstenivå for vannmagasinene slik at det finnes reserver til vinterproduksjon.
Kontraktene til kraftkrevende industri må inneholde klausuler om frigjøring av kraft når forholdene tilsier det. Energiselskapene må pålegges å beholde og videreutvikle en kompetanse og en arbeidsstyrke som sikrer strømforsyningen og ikke baserer seg på markedet og kommersielle kontrakter med entreprenører uten lokal forankring og lokalkunnskap.
 
 

Adeccosakene – en varslet katastrofe

 
Fagforbundene har lenge advart om at dette ville skje. Når vikarbyråer og andre private aktører har konkurrert om offentlige kontrakter er det de ansatte som har vært på anbud.
 
    •    Det er grenser for hvor mye billigere maten til en syk eller pleietrengende person kan bli.
    •    Det er grenser for hvor mye billigere mopper og vaskemidler kan bli.
    •    Det er grenser for hvor mye raskere en kan gi pleie og omsorg eller vaske et gulv.
 
 
Ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår kan derimot bli vinnerkortet i en anbudskonkurranse.
Det er slik vikarbyråene kan tilby sine tjenester til lavest pris.
 
De fleste kjenner Adecco-sakene. Det handler om dumping av lønninger, pensjonssvindel og arbeidsvilkår som ingen kommunal arbeidsgiver vil vedkjenne seg.
Vi har bare sett toppen av isfjellet. Om vi får se flere avsløringer avhenger av kommunenes arbeid med å følge opp kontraktene, men det er grunn til å tro at den som leter også finner.
 
Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2011-2014 tar bl.a. utgangspunkt i
Straffelovens §224 b.; Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til  tvangsarbeid eller tvangstjenester.
Vi har i det siste sett en utvikling av sosial dumping med et sterkt preg av menneskehandel. Et av de siste eksemplene i Telemark var avsløringene om de sørkoreanske sykepleierne i Porsgrunn kommune.
 
Vikarbyrå/innleiesakene viser at det ikke er likegyldig om det offentlige utfører oppgavene selv eller om de settes ut på anbud. Når private aktører vinner anbudskonkurranser ved å underbemanne, for så å drive rovdrift på de ansatte, så går dette ut over kvaliteten på tjenestene.
 
 
    •    Adecco Helse er del av et internasjonalt holdingselskap, Olsten Norway AS, registrert i Sveits.
    •    Adecco Helse har de siste fire åra levert konsernbidrag på 65 millioner kroner til Adecco AS.
    •    Adecco AS har på sin side levert 125 millioner kroner i konsernbidrag til eierselskapet i skatteparadiset Sveits.
 
 
Dette er ikke akkurat formålstjenelig bruk av skattebetalernes kroner.
 
Den åpenbare løsninga på denne type uforstand er re-kommunalisering. Politikerne kan hindre sosial dumping og eksport av offentlige midler til skatteparadis ved å fatte vedtak om at alle kommunale oppgaver fra sykehjemsdrift til søppeltømming skal utføres av kommunalt ansatte. Dersom det unntaksvis må brukes vikarer, må politikerne sikre at disse har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverket. Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende, men langt i fra vanntett når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Dette må kommunen sørge for å sikre i kontraktsprosessen.
 
Politikerne kan ikke fraskrive seg arbeidsgiveransvaret ved å vise til at kommunale enheter, avdelinger og bedrifter håndterer kontrakter på enhetsnivå. Politikerne må bruke de midlene og den makta de har som folkevalgte. Offentlig sektor er med på å skape en underklasse når ansatte under offentlige kontrakter har lavere lønn enn øvrige ansatte. Dette er en praksis som er uakseptabel.
Offentlig sektor må være en foregangsfigur som arbeidsgiver, og gi både egne ansatte og ansatte under kontrakt med det offentlige, gode og anstendige arbeidsvilkår.
 
Tillitsvalgte må oftere ta i bruk sin rett til å nedlegge veto mot innleie i henhold til Arbeidsmiljølovens §14-12.
Adecco-saken har også vist at tilsyns- og kontrollorganer som Arbeidstilsynet må styrkes.
 
Flere kommuner varsler at de i kjølvannet av Adecco-saken vil skjerpe rutinene ved kontroll av de private som har kontrakt med kommunen. LO Telemark oppfordrer alle kommuner til å ta en slik gjennomgang.
Denne saken gjelder ikke bare Adecco, men all bruk av innleie fra vikarbyråer.
LO Telemark ber Regjeringen bruke vetoretten mot EUs vikarbyrådirektiv.