Uttalelser fra LO i Telemarks fylkeskonferanse 2012

 

Uttalelser vedtatt på LO i Telemarks fylkeskonferanse 8. – 9. mars 2012 i Bø.

Søndag – og helligdagsarbeid

Varehandel er en av de største næringer mht antall ansatte arbeidstakere. LO i Telemark mener det må være grunnlag for å kreve at varehandelsansatte skal omfattes av det samme regelverket for nattarbeid og søndagsarbeid som de fleste andre arbeidstakere. Vi krever likhet for loven.
Etter LO i Telemarks mening finnes det ingen saklig begrunnelse for at ansatte ved utsalgsteder ikke skal ha den samme lovmessige beskyttelse mot nattarbeid og søn- og helgedagsarbeid som det store flertall av norske arbeidstakere.
Vi har ingen forståelse for at blomsterbutikker og andre må ha åpent på 1. mai og søndager!

Datalagring er kraftkrevende grønn IKT industri

I Norge blir datalagring ikke definert som industri. LO i Telemarks fylkeskonferanse mener dette må omdefineres til grønn IKT industri.
Fremtidens datalagring vil skje i «skya», noe som betyr at både private, det offentlige og bedrifter vil flytte sine datalagringsbehov fra sine firma til store datasentre. Behovet for sikker og stabil lagring er enormt og datasentrene som bygges rundt om i verden står i stil til disse enorme behovene.
For å overføre de datamengder som det er behov for i industriell skala må fibernettet rundt om i Norge oppgraderes for å takle belastningen. Norge trenger 100 Gbits overføringslinjer for data til og fra datalagringssentrene. Digitale høyhastighetsmotorveier er ny viktig infrastrukturtiltak for næring og private i Norge. Staten må på lik linje som sitt engasjement i motorveier engasjere seg i utbygging av digitale motorveier i Norge.
Rjukan er et særs egnet sted å bygge datalagringssenter i Europeisk sammenheng, og på sikt kanskje det mest ideelle stedet i verden. Hovedutfordringen er at disse sentrene er svært kraftkrevende. Prosjektet på Rjukan krever ca 4 ganger så mye strøm som det totale strømforbruket i Tinn i dag, inkl privat og næring. Dette er kraft som er tilgjengelig på Rjukan, og det er stabil og trygg kraftforsyning.
Vi kan stå ovenfor en ny blomstring for Tinn, Telemark og Norge innenfor denne industrien. I nær fremtid kan Norge bli ett av Europas fremste datalagringssteder. Både offentlige institusjoner og næring har sagt at Tinn er et perfekt sted å legge store datalagringssentra.
Men når datalagring ikke blir definert som kraftkrevende industri, mister vi viktige fortrinn i den næringspolitiske verktøykassa i konkurranse med EU.
Datalagringsindustrien i Norge er i sin spede begynnelse, Datalagring i industriell skala må bli definert som kraftkrevende grønn IKT industri, slik at Norge kan ta del i denne industrielle muligheten som ligger foran oss.

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP)

Eidangerparsellen blir endelig en realitet. Ny E-18 gjennom fylket er planlagt
med oppstart i 2014. Det samme er prosjektet Århus – Gvammen på E-134.
LO i Telemark er derimot bekymret for at forslaget om nye Haukelitunneller  på E-134 er løftet ut av planperioden.
E-134 er den viktigste transportåren for store deler av fylket, og den viktigste kommunikasjonsåren mellom øst og vestlandet.
LO i Telemark hadde sett det som helt naturlig å fortsette med Haukelitunnelene så fort arbeidet med Århus – Gvammen var sluttført, og forventer at våre stortingspolitikere arbeider for at disse igjen kommer inn i NTP.

NEI TIL NULLOPPGJØR OG LØNNSFRYS – JA TIL OMFORDELING AV VERDISKAPNINGEN

Tariffoppgjøret i år 2012 foregår i en svært usikker situasjon for konkurranseutsatte næringer og derigjennom norsk økonomi.
LO Telemark mener at en jevn inntektsfordeling er det viktigste målet for den økonomiske politikken.  Økonomisk styring gjennom frontfagsmodellen er viktig for å sikre sysselsetting og langsiktig økonomisk bærekraft.  For å være bærekraftig må den også bidra til en rimelig fordeling.
Ensidig moderasjon bidrar først og fremst til omfordeling i feil retning. Vår tariffpolitikk har som mål å sikre arbeidstakerne en større andel av verdiskapningen som mer lønn, mer fritid og økt velferd.
Det må gjøres grep på flere plan for utjevning mellom høytlønte og lavtlønte og mellom kvinner og menn der det er urettferdige forskjeller. Ulikhetene er gjennomgående større i privat enn i offentlig sektor, noe som reflekterer markedskreftenes innflytelse. LO i Telemark vil jobbe for kronetillegg og ikke ytterligere lønnsforskjeller ved prosent-tillegg.
Derfor mener vi satsingen på likelønn skal skje på tvers av sektorer og bransjer. En slik satsing må være et trepartssamarbeid mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet. Utfordringen må møtes med endringer som kan styrke lønnsevnen i kvinnedominerte områder og redusere den sterke kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet. Kampen for hele stillinger er en viktig del av innsatsen for likelønn.
LO i Telemark mener at i arbeidet for en samfunnsmessig fornuftig lønnsdannelse er det avgjørende at lederne i samfunnet vårt – og da mener vi alle lederne  i offentlig og privat sektor og finanssektoren  – må gå foran som et godt eksempel og ikke forsyne seg grådig av den økonomi alle ansatte bidrar til. Det er uakseptabelt at èn gruppe skal ha høyere lønnsvekst enn andre og ta ut store utbytter.

LO Telemark er bekymret for framtiden for yrkesfaga i Grenland.

Etter vårt syn bør nye Skien VGS bygges slik at det er plass til yrkesfag som krever verkstedhaller, og da må ikke valg av plassering gjøre dette umulig. Derfor kan ikke plassering diskuteres uavhengig av innhold.
LO i Telemark mener at valget av plassering av nye Skien VGS må sees i sammenheng med behandlingen av det fremtidige skoletilbudet 2020, og behandles samtidig med den saken i fylkestinget i juni.