Uttalelser fra fylkeskonferanse 11.mars 16

Her er uttalelsene vedtatt på LO Telemarks fylkeskonferanse 11. mars 2016.

PDF versjon kan lastes ned nederst på siden.

 

Helsepolitikk – til pasientens beste?

«Samhandlingsreformen er en koordinerings- og retningsreform, der økonomiske, juridiske, organisatoriske og faglige virkemidler skal fremme mål om helhetlige pasientforløp, mer forebygging, økt brukerinnflytelse og sikre en bærekraftig utvikling». St.meld.nr. 47 (2008 – 2009)

Det har kommet fire nye stortingsmeldinger som blant annet fokuserer mye på kompetanse og kompetanseutvikling, og da først og fremst på økt kompetanse i kommunene for ledere og høyskoleutdannede.  Regjeringen har lagt frem forslag om kompetanseheving på diagnosenivå (leger/psykologer) slik at man kan ha diagnosespesifikke pasientforløp.

Det er viktig at det skjer kompetanseheving på ALLE nivåer, både i sykehus, og i kommuner! Det er også nødvendig at det utvikles bedre samhandling på tvers av fag- og profesjonsgruppene. 

Pasientene har bruk for ulike tjenester på forskjellige livsområder for at tjenestetilbudet skal bli helhetlig og forsvarlig. Utviklingen nå viser at helsefagarbeidere og sykehussosionomene er svekkede faggrupper i sykehusene. Dette svekker totaltilbudet til pasientene. 

Forskning viser at om veilederplikten benyttes og man får til kunnskapsoverføring fra sykehus til kommunene, gir det best behandling for pasienten. Spesialistene fra sykehuset følger da pasientene tilbake til kommunene og lærer opp de ansatte. 

LO Telemark mener derfor at spesialisthelsetjenesten må sørge for at veiledning til kommunehelsetjenesten blir systematisert og forbedret. Vi krever også at Helse Sør-Øst splittes i tre regioner, at hvert fylke blir sitt eget helseområde, og at folkevalgte skal inn i styrene.  

Kommunene må på sin side kreve veiledning og bli mer bevisste bestillere. Kommunene må også heve kompetansen til ALLE som jobber med pasientene, slik at pasienten får best mulig kvalitet i tjenesten. Det er viktig å se og vurdere pasientenes totale behov, altså både de grunnleggende fysiske og psykiske helsebehovene, i tillegg til pasientenes sosiale forhold. 

Sosialt arbeid må styrkes i det praktiske arbeidet i samsvar med samhandlingsreformen.

Nærhet til tjenesten er et annet viktig fokus i samhandlingsreformen. Det må ikke bli for langt og komplisert å reise for å få nødvendige og livsviktige helsetjenester. Det må ikke bli slik at innbyggere/pasienter velger bort behandlingstilbud på grunn av avstand.  Plassering av stråleenhet på STHF er et godt eksempel på nettopp dette. For innbyggerne i Telemark er det viktig å få stråleenheten lokalisert her i Skien.

LO Telemark henstiller til Helse Sør-Øst, STHF og kommunene til å styrke samhandling, samarbeid og tverrfaglig kompetanse med fokus på pasientenes totale behov.

Enstemmig vedtatt på LO Telemarks fylkeskonferanse.

Skien, 11.03.16


 

Hvem skal eie Norge?

Regjeringen selger seg ut av selskap som Cermaq og Entra, privatiserer persontrafikken og konkurranseutsetter jernbanen. Fiskekvoter flys fra lokale brygger til sentrale finansmarkeder. 

Skog og mineraler selges på kortsiktig billigsalg. Det er en villet avvikling av fellesskapets eierskap av norske ressurser.

Regjeringens salg av Norge og norske eiendeler må stoppes. Offentlig eierskap er en viktig del av den norske modellen, og uten aktiv politikk for å sikre eierskap ville Norge vært attigere. LO vil ha et langsiktig offentlig eierskap som sikrer en demokratisk kontroll over 

fellesskapet verdier, og som er en aktiv eier som bruker selskapene til å sikre fellesskapets mål.

LO Telemark vil:

 • – Sikre et fortsatt sterkt offentlig eierskap for å trygge arbeidsplasser, demokratiet, økonomien, vannkraft og annen infrastruktur.
 • – Sikre nasjonalt eierskap til naturresurser.
 • – Stoppe utsalg av Statskog.
 • – Sikre eierskap til NRK.

Enstemmig vedtatt på LO Telemarks fylkeskonferanse.

Skien, 11.03.16


 

Verdensarven – et gode for alle i Telemark 

LO Telemark er svært stolte av at LO avholder en Verdensarvkonferanse i vårt fylke.

5. Juli 2015 fikk vi to nye byer på verdensarvlisten: Rjukan og Notodden.  Norge har i dag åtte steder på UNESCO’s verdensarvliste. 

Med råvarer fra Grenlandsområdet og vannkraft på Rjukan og Notodden startet Telemark den andre industrielle revolusjonen. Rallarene og arbeiderne på fabrikken og jernbaneferjene gjorde dette mulig. Utskiping av gjødsel fra kaiene i Porsgrunn bidro til å øke matproduksjonen i verden.

Nå har tiden kommet for å gi arbeiderne sin rettmessige plass i verdensarven. Fagbevegelsen har kjempet fram et ordnet arbeidsliv og bedre vilkår for arbeidsfolk i hele Norge. LO Telemark ser nå muligheten til å utvikle reise- og næringsliv, og dermed styrke hele fylket. 

Mulighetene er her og vi er positive bidragsytere til videre utvikling.

 

Enstemmig vedtatt på LO Telemarks fylkeskonferanse.

Skien, 11.03.16

 


 

Vi krever solidaritet i praksis.

 

Arbeiderpartiets deltakelse i asylforliket på stortinget er veldig bekymringsfullt for oss som ser dette utenifra.

Retorikken som brukes av statsråder og andre på stortinget, og i det offisielle Norge skaper bekymring. Det er en retorikk som rettferdiggjør hat og frykt, spesielt på nett og sosiale medier. Vi ser vanlige mennesker som gleder seg over at mennesker på flukt drukner i Middelhavet, fordi «en død flyktning er en god flyktning»!

Mange medlemmer og tillitsvalgte i LO og arbeiderbevegelsen har tradisjonelt gitt sin støtte til Arbeiderpartiet basert på det vi trodde var en felles forståelse av begrepet solidaritet.

Partiledelsens opptreden i flyktning- og asylsaken skaper uro innad i bevegelsen og er i ferd med å splitte oss. Det er ikke sikkert skadene noen gang kan repareres dersom Arbeiderpartiets ledelse fortsetter med samme kurs som er helt i strid med våre grunnleggende verdier om solidaritet og likeverd.

Kommunevalget i 2015 burde vært et tydelig signal til partiledelsen om at «folk flest» ikke ønsker usosial høyrepolitikk, men ønsker en solidarisk velferdsstat som ivaretar de svakeste i vårt samfunn.

Finn tilbake til grunnideologien, og ikke fall for fristelsene med lettvinn populistisk retorikk!

Enstemmig vedtatt på LO Telemarks fylkeskonferanse.

Skien, 11.03.16

 


 

Vi krever tiltak nå!

 

Mens stadig flere blir arbeidsledige og nye bransjer blir rammet, sitter regjeringen passive og ser på. De er uten tvil på etterskudd i sin vurdering av alvoret på arbeidsmarkedet. 20 milliarder i skattelettelser gir ikke noen nye arbeidsplasser.

Når NAV-direktør Sigrun Vågeng  går ut i NRK-nyhetene og prøver å instruere regjeringen til ikke å foreta endringen i gjeldende regelverk hva angår permitteringer, er grensen nådd. Dette er noe partene i arbeidslivet har bedt om og ikke vil ha noe innblanding i.

Norsk økonomi er inne i en alvorlig situasjon og vi kan ikke lenger sitte på gjerdet og tro at alt går over av seg selv. Vi krever tiltak nå – ikke når det er for sent. For vi trenger ikke ytterligere skattelette på de kjøretøyene som har flest hestekrefter. Det vi trenger er tiltak for at våre arbeidsledige kolleger skal komme tilbake i jobb.

LO Telemark anser det som helt nødvendig i dagens situasjon at perioden for å motta dagpenger under permitteringer utvides fra dagens 30 uker til 52 uker. Dersom man i kortere perioder arbeider mens man er permittert, må dette ikke telle med som en del av 52 ukers perioden. Samtidig må permitteringer ned til 40 prosent stilling gi grunnlag for dagpenger. På den måten blir det også enklere og rimeligere med rullerende permitteringer. Videre må lønnsplikten for arbeidsgivere ned fra dagens 10 dager til maksimalt 5 dager. 

 

LO Telemark krever dessuten: 

 • – Mer midler og muligheter for bedriftsintern opplæring.
 • – En egen satsing på ungdom. 
 • – Et løft for yrkesopplæring og annen profesjons- og fagutdanning.
 • – Innskjerpede krav til lærlingklausuler i offentlige anbud.
 • – Flere læreplasser i offentlige og privat sektor.
 • – Myndighetene må styrke tilskuddsordningen for læreplasser.
 • – Etablere bedre støtte- og låneordninger for industrivekst.
 • – Det offentlige må iverksette infrastrukturtiltak, for eksempel ferjeflåten og jernbanen.

Enstemmig vedtatt på LO Telemarks fylkeskonferanse.

Skien, 11.03.16

Helsepolitikk-til-pasienten.pdf

Hvem-skal-eie-norge.pdf

verdensarven.pdf

vi-krever-solidaritet.pdf

vi-krever-tiltak-naa.pdf